دستگاه زردی نوزاد در سنندج

دستگاه زردی نوزاد۰۲۱۸۸۱۷۲۸۴۹